Nahrávam...
Aktualizujem zobrazený obsah
  Hľadať
  Logo firmy (zobrazí úvodnú stránku)
  Porovnať Slovenčina / EUR

  Zvoľte si jazyk


  Zvoľte si menu


  Košík

  Čistící prostředek na okna OKENA, 500 ml

  Lihový čistící prostředek na okna a skla.  Zobraziť viac

  Vaša cenaEUR 1,18
  Vaša cena bez DPH0,98
  Kód: 5141-001-000-00
  Jednotka: ks

  Lihový čistící prostředek na okna a skla.

  Signální slovo (CLP)  : Varování

  Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H226 Hořlavá kapalina a páry

  Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
  P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
  P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  P261 Zamezte vdechování mlhy/ par/aerosolů.
  P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
  P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

  Složení : vodný roztok s obsahem alkoholu, povrchově aktivních látek, parfému a konzervační přísad.

  Obsahuje: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (EINECS 247-500-7) a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (EINECS 220-239-6) směs (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Složky podle 648/2004/EC: <5% neiontové povrchově aktivní látky, parfém, d-limonene, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.

  Varování: Hořlavá kapalina a páry. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si pečlivě přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

  Základní

  Objem
  Objem
  500 ml