Nahrávam...
Aktualizujem zobrazený obsah
  Hľadať
  Logo firmy (zobrazí úvodnú stránku)
  Porovnať Slovenčina / EUR

  Zvoľte si jazyk


  Zvoľte si menu


  Košík

  Mycí prostředek JAR, 450ml

  Tekutý čistící prostředek na nádobí.  Zobraziť viac

  Vaša cenaEUR 2,05
  Vaša cena bez DPH1,71
  Kód: 5141-158-000-00
  Jednotka: ks

  Tekutý čistící prostředek na nádobí, různé druhy.

  Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

  Složení: 5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, Methylisothiazolinone, Phenoxyethanol, Parfémy, Hexyl cinnamal, Linalool.

  Signální slovo (CLP)

  :

  Pozor

  Standardní věty o nebezpečnosti (CLP)

  :

  H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
  H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP)

  :

  P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
  P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu.

  Základní

  Objem
  Objem
  450 ml