Nahrávam...
Aktualizujem zobrazený obsah
  Hľadať
  Logo firmy (zobrazí úvodnú stránku)
  Porovnať Slovenčina / EUR

  Zvoľte si jazyk


  Zvoľte si menu


  Košík

  Osvěžovač vzduchu

  Sprej na osvěžení vzduchu. Neutralizuje pachy a příjemně provoní prostor, mix vůní.  Zobraziť viac

  Vaša cenaEUR 1,18
  Vaša cena bez DPH0,98
  Kód: 5144-007-000-00
  Jednotka: ks

  Sprej na osvěžení vzduchu. Neutralizuje pachy a příjemně provoní prostor, mix vůní.

  Klasifikace v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008Aerosol 1 H222, H229

  Prvky označení vsouladu snařízením č. (ES) č. 1272/2008

  NEBEZPEČÍ H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. P211 Nestříkejte dootevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P261 Zamezte vdechování aerosolů. P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad.

  Složení :

  Nebezpečné látky:Indexové č.ES č.CAS č.Registrační čísloObsah (%hm.)Klasifikacedle (ES) č. 1272/2008Butan601-004-00-40203-448-7106-97-8zatím nepřiděleno10-20Flam. Gas 1 H220Press. Gas H280Propan601-003-00-5200-827-974-98-6zatím nepřiděleno5-10Flam. Gas 1 H220Press. Gas H280Isobutan601-004-00-0200-857-275-28-5Zatím nepřiděleno5-10Flam. Gas 1 H220Press. Gas H280

   

   

   

  Základní

  Objem
  Objem
  300 ml