Nahrávam...
Aktualizujem zobrazený obsah
  Hľadať
  Logo firmy (zobrazí úvodnú stránku)
  Porovnať Slovenčina / EUR

  Zvoľte si jazyk


  Zvoľte si menu


  Košík

  Prostředek na praní SPORT-WASH 26ml

  Prací prostředek bez obsahu aviváže, bělidel a vůní.  Zobraziť viac

  Vaša cenaEUR 0,95
  Vaša cena bez DPH0,79
  Kód: 5120-006-000-00
  Jednotka: ks

  SPORT WASH je zcela vymáchatelný prací prostředek, na oděvech nezůstane nic, co by ucpalo póry tkaniny. Přípravek účinně ničí pachy, neobsahuje aviváže, bělidla, zjasňovače, enzymy, fosfáty nebo vůni. Obnovuje prodyšnost hi-tech funkčních tkanin. Vyprání tkanin s DWR úpravou (vodoodpudivou) obnovuje její funkčnost potlačenou znečištěním. Časté praní sportovního prádla v přípravku Sport-Wash® nezkracuje, naopak prodlužuje jeho životnost.

  Bezpečnostní pokyny :

  Po vdechnutí: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. Konzultujte s lékařem, když se postižený necítí dobře.
  Po styku s kůží : Odložte kontaminovaný oděv a boty.Omývejte kůži velkým množstvím vody, než produkt uschne. Konzultujte s lékařem, když podráždění přetrvává.
  Po styku s okem:Vyplachujte oči ,vlažnou vodou alespoň 15 minut a udržujte oční  víčka široce otevřená. Zkontrolujte zda má postižený oční čočky, když ano, vyjměte je z  očí. Konzultujte ihned s lékařem.
  Po požití: NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. Vypláchně te mu ústa vodou. Podejte mu sklenici vody, kondensovaného mléka, nebo kousek mléka. POSTIŽENÉMU , KTERÝ JE V BEZVĚDOMÍ NEPODÁVEJTE NIKDY NIC ÚSTY. Konzultujte ihned s lékařem.

  Složení : Alkoholy, C12‐15, ethoxylované 10 ‐ < 20, uhličitan sodný 1 ‐ < 5

  Signální slovo  (CLP) : Nebezpečí

  Standartní  věta o nebezpečnosti (CLP): H318 Způsobuje vážné poškození očí

  Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP):

  P101 Je‐li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

  P102  Uchovávejte mimo dosah dětí.

  P280 Používejte bezpečnostní brýle s postranními štítky, nebo obličejový štít.

  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte  kontaktní  čočky,  jsou‐li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

  P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

   

   

  Základní

  Objem
  Objem
  26ml