Nahrávam...
Aktualizujem zobrazený obsah
  Hľadať
  Logo firmy (zobrazí úvodnú stránku)
  Porovnať Slovenčina / EUR

  Zvoľte si jazyk


  Zvoľte si menu


  Košík

  Obchodné podmienky


  Pojmy:


  • VOP - tieto obchodné podmienky

  • Predávajúci - spoločnosť CANIS SAFETY as vo zmysle čl. Aj ods. 1 týchto obchodných podmienok

  • Zákazník - Akýkoľvek kupujúci z kúpnej zmluvy či záujemcovia o uzavretie takejto zmluvy so Spoločnosťou, či už sú podnikateľmi alebo spotrebiteľmi.

  • Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá koná a uzatvára zmluvu mimo podnikateľskej činnosti alebo mimo výkonu samostatného povolania. Vzťahy, založené kúpnou zmluvou so spotrebiteľom ako Zákazníkom na strane jednej a Predávajúcim na strane druhé, riadi sa také vzťahy nielen zák. č. 89/2012 Zb. občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov, ale aj zák.č . 634/1992 Zb., v znení neskorších predpisov – zákonom o ochrane spotrebiteľa.

  • Zmluva - akákoľvek kúpna zmluva medzi Spoločnosťou a Klientom, uzatvorená oi v nadväznosti na potvrdenie záväznej objednávky na kúpu.

  I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

  1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodný podmienky“) obchodné spoločnosti CANIS SAFETY as, organizačná zložka podniku, sa sídlom Košice I., Priemyselná 2 , PSČ 040 01, identifikačný číslo: 47 998 156, zapísané v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Košiciach I, oddiel: Po, vložka 557N (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpna zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.canis.sk, a to prostredníctvom webového rozhranie (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

  2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.canis.sk (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

  3. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

  4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

  5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

  II. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET


  na webovom rozhranie a portáloch

  1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke http://www.canis.sk prípadne distribútorských portáloch predávajúceho, môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania prostredníctvom svojho používateľského účtu. Zo svojho užívateľského účtu - rozhranie môže kupujúci vykonávať objednávanie tovar (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

  2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

  3. Osobné údaje Kupujúceho sú spracúvané v súlade s GDPR a zákonom č. 110/2019 Zb. o spracovaní osobných údajov. Kupujúci súhlasí , aby predávajúci ako prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie , ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho pri vybavovaní objednávky a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho predávajúci jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

  4. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci vo svojom vlastnom záujme prehlasuje, že bude zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu, tieto ochránia pred zneužitím a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho a zneužitie prihlasovacích údajov treťou osobou z dôvodu porušenia vyhlásenie kupujúceho podľa tohto odseku, ako ani za škodu takým postupom vzniknutú. V prípade, že predávajúcemu porušením vyhlásenia kupujúceho podľa tohto odseku vznikne škoda (napr., ale nie iba zneužitím prihlasovacích údajov treťou stranou), je kupujúci za takú škodu zodpovedný a zaväzuje sa ju v lehote, poskytnutej predávajúcim uhradiť.

  5. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

  6. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako rok nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

  7. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb. Predávajúci nie je zodpovedný za prípadnú škodu, spôsobenú nedostupnosťou či zlou funkčnosťou užívateľského účtu či webového rozhrania (vrátane distribútorského portálu).

  III. UZATVORENIE KÚPNE ZMLUVY


  online, prostredníctvom webového rozhranie a portálov

  1. Webové rozhranie obchodu a distribútorských portálov predávajúceho obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov, avšak nezahŕňajú cenu za dopravu. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, a v takom stave, v akom sú prístupné na webovom rozhranie obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

  2. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

  3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu, portálu alebo zašle objednávkový email, ak sa na tom strany dohodnú. Objednávkový formulár, prípadne objednávka kupujúceho prostredníctvom emailu obsahuje prinajmenšom informácie o:

   1. - objednávanom tovar (objednávané tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

   2. - spôsobe úhrady kúpna ceny tovar, údaje o požadovanom spôsobe doručenie objednávaného tovaru a

   3. - informácie o nákladoch spojených s dodaním tovar (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

  4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „potvrdiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke, doručenej predávajúcemu sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní objednávky kupujúcemu potvrdí elektronickú poštou (emailom), a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“). V prípade, že kupujúci je spotrebiteľom, je kúpna zmluva uzatvorená okamihom odoslania potvrdzovacieho emailu predávajúceho kupujúcemu. V prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľom, predávajúci v potvrdzovacím emailu zašle buď potvrdenie alebo odmietnutie objednávky. Len v prípade, že takýto potvrdzovací email obsahuje potvrdenie objednávky, je kúpna zmluva so zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom, uzatvorená. Pred odoslaním objednávky prosíme o starostlivú kontrolu dodacích a fakturačných údajov kupujúceho.

  5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charakteru objednávky (množstvo tovar, vyššie kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

  6. Zmluvné vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatie objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickú poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujúceho.

  7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

  8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

  IV. CENA TOVAR A PLATOBNÉ PODMIENKY

  1. Cenu tovar a prípadné náklady spojené s dodaním tovar podľa kúpna zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

   1. - v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese pobočiek

   2. - v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke

   3. - bezhotovostne prostredníctvom platobného systému GoPay

   4. - bezhotovostne platobná kartou;

   5. - zákazníci, ktorí nie sú spotrebiteľmi, môžu hradiť cenu tovaru zaplatením podľa faktúry, zaslanej im po akceptácii objednávky, splatnosť a ďalšie náležitosti platby na faktúru sú vždy uvedené v príslušnej zmluve s takýmito zákazníkmi

  2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovar. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpna cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.

  3. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

  4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

  5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. III. ods. 5), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

  6. Prípadné zľavy z ceny tovar poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

  7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradenie ceny tovar a zašle ho v elektronické podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

  V. ODSTÚPENIE OD KÚPNE ZMLUVY

  1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, berie na vedomie, že podľa ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o poskytovaní služieb, ak boli v plnom rozsahu poskytnuté; v prípade plnenia za odplatu, iba ak začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy poučil spotrebiteľa, že poskytnutím plnenia zaniká právo odstúpiť od zmluvy, o dodaní periodického tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj knih nedodávaných v ochrannom obale , o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle na vôľu podnikateľa a k ktorému môže dôjsť počas lehoty pre odstúpenie od zmluvy, o dodaní alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy s tým, že dodanie je možné uskutočniť až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých skutočná hodnota závisí od výchyliek trhu nezávislých na vôli podnikateľa, o dodávke tovaru vyrobeného podľa požiadaviek spotrebiteľa alebo prispôsobeného jeho osobným potrebám, o dodávke tovaru v zapečatenom obale, ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť potom, čo ho spotrebiteľ porušil, o neodkladné oprave alebo údržbe, ktorá sa má vykonať na mieste určenom spotrebiteľom na jeho výslovnú žiadosť; to však neplatí pre vykonanie iných ako vyžiadaných opráv či dodania iného tovaru ako náhradných dielov nutných na vykonanie opravy alebo údržby, o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, alebo tovaru s krátkou dobou spotreby, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom, o dodávke zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil , o dodávke tovar v uzavretom obalu, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť, o dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je dodaný na hmotnom nosiči, potom, čo sa začalo s plnením; v prípade plnenia za odplatu, ak začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ bol poučený, že tým právo odstúpiť od zmluvy zaniká, a podnikateľ mu poskytol potvrdenie podľa § 1824a ods. 1 a 2 alebo § 1828 ods. 3 a 4, ai zák.č. 89/2012 Zb., v znení neskorších predpisov.

  2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. V. ods. 1 alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, v súlade s ustanovením § 1820, § 1829 a súv. zák. č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru. Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy je povinný taký kupujúci o odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho formou jednostranného právneho rokovania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom). Je v tomto zmysle možné použiť priložený vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, nie je to však kupujúceho povinnosťou. Na webovej stránke predávajúceho je možné taktiež elektronicky vyplniť a odoslať formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak využije taký kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, túto možnosť, obratom mu predávajúci zašle potvrdenie o prijatie tohto oznámenie o odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne odoslané do štrnástich (14) dní od prevzatie tovaru, a to na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho propagace@canis.cz.

  3. V prípade odstúpenie od zmluvy podľa čl. V. ods. 2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátené do štrnástich (14) pracovných dní od odoslanie odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale. Lehota podľa predchádzajúcej vety sa považuje za zachovanú, ak bolo tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

  4. V lehote desiatich (10) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. V. odst. 3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovar, najmä za účelom zistenie, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

  5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. V. ods. 2 obchodných podmienok vráti predávajúci kupujúcemu do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od kupujúceho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Iným spôsobom vráti predávajúci kupujúcemu peňažné prostriedky len vtedy, pokiaľ s tým kupujúci súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté

  peňažné prostriedky skôr, ako mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar odoslal (podľa voľby predávajúceho). Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

  1. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknuté škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

  2. Na vrátenie tovaru môže kupujúci využiť formulár, ktorý tento proces urýchli. Formulár ku stiahnutie tu .

  VI. PREPRAVA A DODANIE TOVAR

  1. Vyskladnenie tovar nasleduje v termíne 2–7 pracovných dní od momentu obdržaní objednávky, pokiaľ pri podaní objednávky nebol uvedený iný termín plnenia.

  2. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe predávajúcim akceptovaného požiadavke kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

  3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak je miestom odovzdania dohodnutá prevádzkareň, predajňa či sklad predávajúceho, je kupujúci povinný prevziať dohodnutý tovar na tomto dohodnutom mieste v dohodnutom čase.

  4. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

  5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať bez zbytočného omeškania neporušenosť obalov tovar a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravca prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovar spĺňala čo do požiadaviek na obaly a správnu prepravu všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

  VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, záruka za akosť, REKLAMÁCIA

  1. CANIS SAFETY as vynakladá všetku snahu, aby tovar dodaný spotrebiteľovi bol bez vád a v súlade s podanú objednávkou. CANIS SAFETY as vo vzťahu k zákazníkovi zodpovedný za to, že je dodávaný tovar bez vád v okamihu predaja.

   1. V prípade nesúladu tovar sa zmluvou, ktorý je podstatným porušením zmluvy, má zákazník, ktorý je spotrebiteľom, podľa jeho výberu, nasledujúce práva :

    1. právo na odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci,

    2. právo na odstránenie vady opravou veci,

    3. právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo

    4. právo odstúpiť od zmluvy.

  2. Konkrétne podmienky realizácie vyššie uvedených práv zákazníka, sú uvedené v jednotlivých všeobecne záväzných právnych predpisoch platných v Českej republike, najmä v ustanoveniach § 1914 až § 1925, § 2087 až § 2117 a § 2158 až § 2174 občianskeho zákonníka ( zákon číslo 89/2012 Zb. ), av ustanoveniach zákona o ochrane spotrebiteľa ( zákon číslo 634/1992 Zb.)

  3. Spotrebiteľ má právo uplatniť u predávajúceho práva z vadného plnenia v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

  4. Zákazník, ktorý nie je spotrebiteľom, má právo uplatniť práva z chybného plnenia v lehote 12 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. Chybný tovar je potrebné zaslať na adresu spoločnosti CANIS, CANIS SAFETY as U Tesly 1825, 735 41 Petřvald, Česká republika alebo tovar doručiť na jednu z našich predajní. Spotrebiteľ, je povinný Pripojiť popis vady a údaje umožňujúce identifikáciu zákazníka, vrátane dokladu o kúpe, ak tento nemá k dispozícii, uplatní sa postup podľa čl. VII. ods. 5. týchto obchodných podmienok.

  Zákazník, ktorý nie je spotrebiteľom, je povinný Pripojiť popis vady a údaje umožňujúci identifikáciu zákazníka, vrátane príslušnej faktúry.

  1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ, za to, že predávaná vec je v súlade so špecifikáciou, ktoré je zakotvená v kúpna zmluve, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpna zmluvou v zmysle ustanovenia predchádzajúcej vety tohto článku sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci na použitie veci uvádza alebo na ktorý sa vec obvykle používa.

  2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľ, za to, že predávaná vec je v súlade so špecifikáciou, ktoré je zakotvená v kúpna zmluve, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpna zmluvou vo zmysle ustanovenia predchádzajúca vety tohto článku sa rozumie, že predávaná vec má vlastnosti zmluvou vymedzené, a to vrátane dokumentácie, ktorá je súčasťou zmluvy, napr. technické listy, normy, deklarované odporúčanie použitie atp. a ďalšie dokumenty, ktoré strany zmluvy zahrnú.

  3. Podstatné porušenie - V prípade podstatného porušenie kúpna zmluvy môže kupujúci mimo iné požadovať dodanie novej veci bez vád či dodaním chýbajúcej veci, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, opravu veci, zľavu z kúpnej ceny, prípadne odstúpiť od zmluvy. Voľbu nároku v závislosti na intenzite porušenia kúpnej zmluvy je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu bez zbytočného omeškania po tom, čo porušenie kúpnej zmluvy zistil či zistiť mohol. Ak sa vada, ktorá je podstatným porušením kúpnej zmluvy, týka len určitej súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu tejto súčasti. Ak nie je možné vec vymeniť a ak nie je to vzhľadom na povahu vady neprimerané, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy. Podstatným porušením kúpna zmluvy je také porušenie kúpna zmluvy, o ktorom strana porušujúce zmluvu už pri uzavretí zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, pokiaľ by o ňom vedela; v ostatných prípadoch sa má za to, že porušenie podstatné nie je.

   1. V prípade, že kupujúci neuplatní právo na dodanie novej veci, výmenu súčasti, alebo neodstúpi od zmluvy, teda ak si spôsob nápravy závadného stavu, tj nárok, vyplývajúci z podstatného porušenia zmluvy, nezvolí, môže pri vzniku práva z vady požadovať opravu veci, alebo primeranú zľavu z kúpna ceny. Právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, ako aj právo na odstúpenie od zmluvy, má kupujúci aj v prípade, že predávajúci nemôže dodať novú vec, vymeniť súčasť veci, vec opraviť, ako i v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primerané dobe alebo že by zjednanie nápravy činilo kupujúcemu značné ťažkosti; to platí za predpokladu, že kupujúci neuplatnil právo, ktoré by bolo s týmto postupom v rozpore.

   2. Kým kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady.

  4. Nepodstatné porušenie - V prípade nepodstatného porušenia kúpnej zmluvy má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo na odstránenie vady, alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.


   1. V prípade nepodstatného porušenia kúpnej zmluvy má kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, právo na odstránenie chyby, alebo primeranú zľavu z kúpna ceny, pričom voľba postupu v zmysle tejto veci je na strane predávajúceho.

  1. Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

  2. V prípade, že by bol postup podľa predchádzajúceho odseku - tj výmena veci za novú - neúmerný, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má namiesto výmeny predávajúci právo na bezplatné odstránenie vady.

  3. V prípade, že kupujúci nemôže vec používať na opakovaný výskyt vady po oprave (trikrát vyskytujúca sa vada) alebo pre väčší počet vád, má právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti, alebo od zmluvy odstúpiť.

  4. Ak neoznámil kupujúci predávajúcemu zjavnú chybu bez zbytočného odkladu potom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočné starostlivosť zistiť, stráca práva z vád. Ak koná sa o skrytú chybu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci kupujúcemu.

  5. Predávajúci môže prípadne poskytnúť kupujúcemu zmluvné záruku za akosť.

  6. Práva z chýb spočívajúce v odstúpení od zmluvy alebo dodaní novej veci sa kupujúci nemôže domáhať, pokiaľ nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju dostal, ibaže

   1. došlo ku zmene stave v dôsledku prehliadky za účelom zistenie vady veci,

   2. ak použil kupujúci vec ešte pred objavením chyby,

   3. ak nespôsobil kupujúci nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo

   4. ak predal kupujúci vec ešte pred objavením chyby, ak spotreboval ju, alebo ak pozmenil vec pri obvyklom použitie; ak stalo sa tak len sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.

  7. v prípade, že sa vada prejaví do dvanástich mesiacov od odovzdania tovaru, má sa za to, že tovar bol vadný už pri odovzdaní.

  8. Práva z chýb sa kupujúci nemôže domáhať, pokiaľ vada vznikla nevhodným používaním tovaru, nešetrným zaobchádzaním alebo násilným mechanickým poškodením tovar, nedodržaním pokynov stanovených výrobcom, distribútorom, neodborným zaobchádzaním, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosť o tovar alebo prevedením neoprávneného zásahu do tovar alebo iných úprav bez súhlasu výrobcu.

  9. Práva z vád sa kupujúci tiež nemôže domáhať pri veci predávanej za nižšiu cenu ohľadom tej konkrétnej vady, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, a v prípade opotrebenia veci spôsobenej jej obvyklým užívaním.

  10. Pri uplatnení reklamácie musí kupujúci doložiť k reklamovanému tovaru najmä originál alebo kópiu vydaného predajného dokladu. Ak predloží kupujúci v okamihu reklamácie predajný doklad, je povinný preukázať svoje vlastnícke právo k reklamované veci, rovnako ako skutočnosť, že reklamovaný tovar bol zakúpený u predávajúceho a dobu, kedy k zakúpeniu tovaru, prípadne jeho prevzatiu došlo.

  11. Kupujúci je pri reklamácii povinný predávajúcemu oznámiť, aké právo z vady na riešenie si zvolil. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.

  12. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.

  13. O prijatí tovaru na reklamáciu predávajúci rozhodne ihneď. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odborného posúdenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Opravené alebo vymenené tovar bude pripravené k osobnému vyzdvihnutie najneskôr 30. deň odo dňa uplatnenia reklamácie v mieste jej uplatnenia, ak nebude medzi kupujúcim a predávajúcim dohodnuté inak.

  14. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požaduje. Predávajúci o vybavení reklamácie kupujúceho informuje, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Ďalej predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o dátumu a spôsobe vybavenie reklamácia, vrátane potvrdenie o prevedenie prípadné opravy a dobe jej trvania. Pre prípad zamietnutej reklamácie predávajúci kupujúcemu vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia.

  15. Ak Kupujúci ako spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamítnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kopiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

  16. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamítne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohledu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením prekáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

  17. Skladné a náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou: Pri nevyzdvihnutí reklamácie do 30 dní po termíne ukončenia opravy alebo pri nevyzdvihnutí tovaru v prípade neoprávnenej reklamácie, môže byť kupujúcemu účtované skladné vo výške 25,- Kč bez DPH za každý začatý kalendárny deň. Predajca je oprávnený tovar nevydať, pokiaľ nebude uhradená celá čiastka za opravu, prípadne skladné. V prípade, že táto čiastka prevýši aktuálnu predajnú cenu tovaru je predajca oprávnený tovar, reklamované a nevyzdvihnuté zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom, predať a vzniknuté náklady takto pokryť.

  18. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzok podľa čl. IV. ods. 1.

  VIII. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

  1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, nadobúda vlastníctvo k tovaru okamihom prevzatia tovaru.

  2. Predávajúci poskytne kupujúcemu v aktuálne znenie obchodných podmienok odkazom na stiahnutie v správe s potvrdením objednávky.

  3. V prípade nespokojnosti s poskytovanými službami a zachovaním práv kupujúceho, smeruje kupujúci všetky sťažnosti na adresy jeho prevádzok, ktoré sú uvedené na webových stránkach https://canissafety.cz/predajne, zákazníci, ktorí nie sú spotrebitelia, sa môžu obracať aj na reklamačné oddelenie na emailovom kontaktu reklamace@canis.cz. Sťažnosť bude predávajúcim starostlivo vybavená, o spôsobe riešenia a prijatých opatreniach bude kupujúci informovaný do 14 dní od prijatia sťažnosti. Dohľad nad ochranou spotrebiteľa vykonáva Česká obchodná inšpekcia a príslušný živnostenský úrad podľa konkrétnej prevádzky, na ktoré sa môže kupujúci obrátiť v prípade podozrenie z porušenie práva na ochranu spotrebiteľa. V prípade predaja výrobkov, ktoré sú upravené zákonom o ochrane verejného zdravia, sa môže kupujúci obrátiť so sťažnosťou na krajskú hygienickú stanicu, v prípade predaja tovaru porušujúceho práva duševného vlastníctva alebo zákaz predaja tovaru humanitárneho určenia na colný úrad."

  4. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií a popisov ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť, rozmnožovať či rozširovať programové vybavenie, grafické a zvukové prvky alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu .

  5. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívna vplyv na prevádzka webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

  6. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

  IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE

  1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných údajov , v znení neskorších predpisov.

  2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačný číslo, daňové identifikačný číslo, adresa elektronické pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

  3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpna zmluvy a pre účely zasielanie informácií a obchodných oznámenie predávajúcemu.

  4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonané z webového rozhranie obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

  5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

  6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačené podobe neautomatizovaným spôsobom.

  7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci vyhlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas sa spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

  8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. IX. ods. 5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

  (a) požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie, požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúca vety uznaná oprávnenou, predávajúci alebo spracovateľ odstráni bezodkladne závadný stav. Ak nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

  1. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

  2. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

  X. DORUČOVANIE

  1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhá zmluvné strane doručená písomne, a to elektronickú poštou, osobne alebo odporúčane

  prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.

  1. Správa je doručená: v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom, v prípade doručovanie osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom, v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb aj odmietnutím prevzatia zásielky, ak odmietne adresát (prípadne osoba oprávnená zaň zásielku prevziať) zásielku prevziať, v prípade doručovania prostredníctvom poštového prevádzkovateľa služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženie zásielky a danie výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

  XI. ZÁVEREČNÁ USTANOVENIA

  1. Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodná (zahraničné) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

  2. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

  3. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

  4. Prípadné spory medzi Canis Safety as a Kupujúcim možno riešiť tiež mimosúdne cestou. V takom prípade Kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť on-line prostredníctvom k tomu určené ODR platformy . Viac informácií o mimosúdnym riešenie sporov nájdete tu . Než ak bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, potom odporúčame kupujúcemu najskôr využiť kontakt na spoločnosť Canis Safety as pre vyriešenie vzniknutej situácie.

  5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie: Priemyselná 2, PSČ 040 01 , Košice I. , adresa elektronickej pošty: kosice@canis.sk , alebo na bezplatnej linke 0800 887 777.
  V Košiciach dňa 1.3.2024