Nahrávam...
Aktualizujem zobrazený obsah
  Hľadať
  Logo firmy (zobrazí úvodnú stránku)
  Porovnať Slovenčina / EUR

  Zvoľte si jazyk


  Zvoľte si menu


  Košík

  Obchodné podmienky

  ÚVODNÉ USTANOVENIE
   1. Tieto obchodné podmienky ( ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti CANIS SAFETY a.s., so sídlom Praha 9, Poděbradská 260/59, PSČ 198 00, identifikačné číslo: 26816121, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe oddiel B, vložka 20708 ( ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, ak k plneniu dochádza na území Slovenskej republiky alebo ak plnenie súvisí s podnikaním predávajúceho v Slovenskej republike. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.canis.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

   1. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.canis.sk ( ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má nakúpiť tovar od predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.


   1. Ustanovenia odchýlne od týchto obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchýlne dohody v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.


   1. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.


   1. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.  2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

  2.1. Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci realizovať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

  2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný ich aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

  2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

  2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

  2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako rok nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

  2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to predovšetkým s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, príp. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.


  3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

  3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim k predaju, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, pokiaľ sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.

  3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky.

  3.3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým informácie o:

  • objednávanom tovare ( objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu)

  • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

  • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru ( ďalej spoločne len ako „objednávka“).

  3.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „potvrdiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci neodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

  Pred odoslaním objednávky prosíme o starostlivú kontrolu Vašich dodacích a fakturačných údajov. Na dodatočné úpravy nebude braný ohľad.

  3.5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky ( množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

  3.6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

  3.7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to hlavne s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

  3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické rozhovory) si hradí kupujúci sám.


  4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

  4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru na základe kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

  • v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese pobočiek

  • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke

  • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému GoPay

  • bezhotovostne platobnou kartou

  4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Pokiaľ nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.

  4.3. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

  4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

  4.5. Predávajúci je oprávnený, predovšetkým v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.5.), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

  4.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

  4.7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.


  5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

  5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, nie je možné okrem iného odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa ku ktorým môže dôjsť v priebehu lehoty na odstúpenie od zmluvy, o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí 30 dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa, o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorým bol po dodávke nenávratne zmiešaný s iným tovarom, o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorým spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť, o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal, o dodávke novín, periodík alebo časopisov.

  5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1. či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. f) občianskeho zákonníka právo odo kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy je povinný kupujúci o odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho formou jednostranného právneho jednania ( napr. listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom). Je možné použiť priložený vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinnosťou kupujúceho. Na webovej stránke predávajúceho je možné takisto elektronicky vyplniť a odoslať formulár pre odstúpenie od zmluvy. Ak využije kupujúci túto možnosť, obratom mu predávajúci zašle potvrdenie o prijatí tohto oznámenia o odstúpení od zmluvy. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne odoslané do 14 dní od prevzatia tovaru, a to na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho propagace@canis.cz.

  5.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2. obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebený a ak je to možné, v pôvodnom obale.

  5.4. V lehote 10 dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 5.3. obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, hlavne za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný.

  5.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2. obchodných podmienok vráti predávajúci kupujúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od kupujúceho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Iným spôsobom vráti predávajúci kupujúcemu peňažné prostriedky len vtedy, pokiaľ s tým kupujúci súhlasil a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, než mu kupujúci tovar predá alebo preukáže, že tovar odoslal.

  5.6. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebený alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.


  6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

  6.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dojednaný na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

  6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

  6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

  6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bez meškania oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

  6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky predávajúceho.


  7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, REKLAMÁCIA

  7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady predávajúceho sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi ( predovšetkým ustanovením § 1914 a nasl. Občianskeho zákonníka).

  7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v súlade s kúpnou zmluvou, predovšetkým, že je bez vád. Súlad s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo zástupcom popisované, alebo na základe ich reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takéhoto druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitú vec uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

  V prípade podstatného porušenia kúpnej zmluvy môže kupujúci požadovať dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané. Ak sa vada týka len určitej súčasti veci, môže kupujúci požadovať výmenu len tejto súčasti. Pokiaľ nie je možné vec vymeniť a ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy. Postatným porušením kúpnej zmluvy je také porušenie kúpnej zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzavretí zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, pokiaľ by toto porušenie predvídala; v ostatných prípadoch sa má za to, že porušenie podstatné nie je.

  V prípade, že by bol postup podľa predchádzajúceho odstavca – tj. výmena veci – neúmerný, zvlášť ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má namiesto výmeny predávajúci právo na bezplatné odstránenie vady.

  V prípade, že kupujúci nemôže vec používať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo kvôli väčšiemu počtu vád, má právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti, alebo od zmluvy odstúpiť.

  V prípade, že kupujúci si neuplatní právo na dodanie novej veci, výmenu súčasti, opravu veci, alebo neodstúpi od zmluvy, môže pri vzniku práva z vady požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny má i v prípade, že predávajúci nemôže dodať novú vec, vymeniť súčasť veci, vec opraviť, ako i v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy spôsobovalo kupujúcemu značné obtiaže; to platí za predpokladu, to platí za predpokladu, že kupujúci neuplatnil právo, ktoré by bolo s týmto postupom v rozpore.

  Dokiaľ si kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojho uváženia opravou veci alebo dodaním novej veci; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady.

  7.3. V prípade nepodstatného porušenia kúpnej zmluvy má kupujúci právo na opravu veci, alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

  Dokiaľ si kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojho uváženia opravou veci alebo dodaním novej veci; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady.

  Ak neodstráni predávajúci vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonané rozhodnutie nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

  7.4. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vád, ktoré sa vyskytnú u spotrebného tovaru

  v lehote 24 mesiacov od prevzatia.

  Ak neoznámi kupujúci predávajúcemu bez zbytočného odkladu potom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, stráca právo z vád. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu potom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

  Predávajúci môže prípadne poskytnúť kupujúcemu zmluvnú záruku za akosť.

  Práva z vád spočívajúceho v odstúpení od zmluvy alebo v dodaní novej veci sa kupujúci nemôže domáhať, pokiaľ nemôže vec vrátiť v takom stave, v akom ju obdržal, okrem prípadov, že

  1. došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci,

  2. kupujúci použil vec ešte pred objavením vady,

  3. kupujúci nespôsobil nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave svojim konaním alebo opomenutím, alebo

  4. kupujúci predal vec ešte pred objavením vady, spotreboval ju alebo pozmenil vec pri obvyklom používaní; ak sa tak stalo sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitej veci prospech.

  Práva z vád sa nemôže kupujúci domáhať, pokiaľ vada vznikla po prevzatí tovaru, v prípade, že sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia tovaru, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. V tom prípade je na predávajúcom, aby dokázal, že tovar vadný nebol.

  Práva z vád sa kupujúci nemôže domáhať, pokiaľ vada vznikla nevhodným používaním tovaru, nešetrným zaobchádzaním alebo násilným mechanickým poškodením tovaru, nedodržaním pokynov stanovených výrobcom, distribútorom, neodborným zachádzaním, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar alebo vykonaním neoprávneného zásahu do tovaru či iných úprav bez súhlasu výrobcu.

  Práva z vád sa kupujúci taktiež nemôže domáhať u veci predávanej za nižšiu cenu ohľadom vady, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, a v prípade opotrebenia veci spôsobeného jej obvyklým používaním.

  Kupujúci nemá práva z vadného plnenia, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu.

  7.5. Pri uplatnení reklamácie musí kupujúci doložiť k reklamovanému tovaru predovšetkým originál alebo kópiu vydaného predajného dokladu. Ak kupujúci nepredloží v okamihu reklamácie predajný doklad, je povinný preukázať bez dokladu svoje právo k reklamovanej veci, rovnako ako skutočnosť, že reklamovaný tovar bol zakúpený u predávajúceho a dátum, kedy k zakúpeniu tovaru, prípadne jeho prevzatiu došlo.

  Kupujúci je pri reklamácii povinný predávajúcemu oznámiť, aké právo z vady si zvolil. Toto rozhodnutie nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.

  7.6. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.

  O reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane vady bude vybavená bezu zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Opravený alebo vymenený tovar bude pripravený k osobnému vyzdvihnutiu najneskôr 30. deň odo dňa uplatnenia reklamácie v mieste jej uplatnenia, pokiaľ nebude medzi kupujúcim a predávajúcim dohodnuté inak.

  Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požaduje. Predávajúci o vybavení reklamácie kupujúceho informuje, pokiaľ sa nedohodnú inak. Ďalej predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania. Pre prípad zamietnutej reklamácie predávajúci kupujúcemu vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia.

  Skladné a náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou: Pri nevyzdvihnutí reklamácie do 30 dní po termíne ukončenia opravy alebo pri nevyzdvihnutí tovaru v prípade neoprávnenej reklamácie, môže byť kupujúcemu účtované skladné vo výške 25,-Kč bez DPH za každý začatý kalendárny deň. Predajca je oprávnený tovar nevydať, dokiaľ nebude uhradená celá čiastka za opravu, prípadne skladné. V prípade, že táto čiastka prevyšuje aktuálnu predajnú cenu tovaru, je predajca oprávnený tovar predať a vzniknuté náklady takto pokryť.

  7.7. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzok podľa čl. 4.1.


  8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

  8.1. Kupujúci získava vlastnícke právo k tovaru zaplatením kúpnej celej ceny tovaru.

  8.2. Predávajúci poskytne kupujúcemu v textovej podobe okrem znenia zmluvy aj znenie obchodných podmienok doručením v správe s potvrdením objednávky.

  8.3. V prípade nespokojnosti s poskytovanými službami a zachovaním práv kupujúceho, smeruje kupujúci všetky sťažnosti na adresu jeho prevádzok podľa čl. 4.1. Sťažnosť bude predávajúcim svedomite vybavená, o spôsobe riešenia a prijatých opatreniach bude kupujúci informovaný do 14 dní od prijatia sťažnosti. Dozor nad ochranou spotrebiteľa vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia pokiaľ k plneniu dochádza na území Slovenskej republiky alebo ak plnenie súvisí s podnikaním predávajúceho v Slovenskej republike, na ktoré sa môže kupujúci obrátiť v prípade podozrenia z porušenia práva na ochranu spotrebiteľa.

  8.4. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu ( vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

  8.5. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

  8.6. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

  8.7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.


  9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

  9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

  9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúcemu. Osobné údaje v rozsahu uvedenom v bode 9.2. sú potrebné na splnenie zmluvných povinností predávajúceho voči kupujúcemu, a bez ich poskytnutia nie je možné poskytnúť služby predávajúceho.

  9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

  9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť ako spracovateľa tretiu osobu. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho poskytované tretím osobám.

  9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

  9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

  9.8. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

  9.9. Kupujúcim poskytované osobné údaje predávajúci môže využiť na účely priameho marketingu a kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Aj v týchto prípadoch predávajúci rešpektuje záujmy, práva a slobody kupujúceho a v prípade, ak s uvedeným využitím osobných údajov kupujúci nesúhlasí, je oprávnený podať predávajúcemu námietky.

  9.10 Osobné údaje sú archivované a ukladané po dobu stanovenú právnymi predpismi, v prípade účtovných záznamov sa tieto archivujú po dobu 10 rokov ako to vyžaduje zákon o účtovníctve. Iné osobné údaje než tie, ktoré predávajúci uchováva v rámci našich účtovných záznamov a ktoré predávajúci uviedol pri registrácii na webových stránkach predávajúci uchováva po dobu trvania registrácie, aby mohol prevádzkovať kupujúcim vytvorené konto. Osobné údaje, ktoré boli poskytnuté na základe súhlasu kupujúceho uchováva predávajúci po dobu trvania tohto súhlasu, najviac 5 rokov.

  9.11 Kupujúci má aj nasledujúce práva týkajúce sa ochrany osobných údajov:

  a) právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať.

  b) Máte právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa subjektu údajov, právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania.

  c) právo na obmedzenie spracovania, a to v nasledujúcich prípadoch:

  - ak popiera správnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby prevádzkovateľ mohol správnosť osobných údajov overiť,

  - spracovanie je protizákonné a namieta vymazanie osobných údajov a požiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

  - prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale subjekt údajov ich požaduje pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov,

  - ak vzniesol námietku proti spracovaniu v prípade spracovania z oprávneného záujmu prevádzkovateľa, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi subjektu údajov.

  d) právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktorých spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone štátnej moci alebo ktorých spracovanie je vykonávané v oprávnenom záujme prevádzkovateľa vrátane namietania proti profilovaniu v týchto prípadoch. V prípade námietky z týchto dôvodov nebude predávajúci osobné údaje ďalej spracovávať okrem prípadov preukázania nevyhnutných dôvodov na spracovávanie osobných údajov, ktoré dôvody prevážia nad oprávnenými záujmami, právami a slobodami subjektu údajov resp. okrem prípadov, ak tieto osobné údaje bude predávajúci potrebovať na preukázanie, uplatňovanie či obhajovanie svojich právnych nárokov.

  e) právo namietať proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s týmto marketingom.

  f) právo podať sťažnosť u dozorného úradu, a to v prípade, že sa domnieva, že spracovanie osobných údajov dochádza k porušeniu GDPR. Sťažnosť môžete podať u dozorného úradu:

  - v mieste svojho bydliska

  - na pracovisku alebo

  - mieste, kde došlo k údajnému porušeniu.

  g) právo požadovať vymazanie osobných údajov, ako aj žiadať dodržiavanie presnosti vedených osobných údajov.

  h) právo byť informovaný o zdroji osobných údajov, teda o zdroji z ktorého získané osobné údaje pochádzajú, prípadne požadovať informácie o tom či osobné údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov, ak by osobné údaje neboli získané od kupujúceho.


  10. DORUČOVANIE

  10.1. Ak nebude dohodnuté inak, akákoľvek korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb ( podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu sa doručuje na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho užívateľskom účte.

  10.2. Správa je doručená: v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom, v prípade doručovania osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom, v prípade doručovania osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odopretím prevzatia zásielky, ak odoprie adresát zásielku prevziať ( prípadne osoba oprávnená prevziať zásielku zaňho), v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty 10 dní od uloženia zásielky a dania výzvy adresátovi k prevzatiu uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštovných služieb, a to i v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.


  11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  11.1. Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený na kúpnej zmluve obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, v takom prípade sa strany dohodnú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

  11.2. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

  11.3. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

  11.4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok nie je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

  11.5. Prípadné spory medzi Canis Safety a.s. a kupujúcim je možné riešiť tiež mimosúdnou cestou resp. alternatívnym riešením spotrebiteľských sporov. V takom prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia, resp. iný subjekt zapísaný v zozname v zmysle zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Kupujúci môže spor riešiť aj on-line prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Dokým bude pristúpené k alternatívnemu či súdnemu riešeniu sporu, kupujúcemu odporúčame najprv využiť kontakt na spoločnosť Canis Safety a.s. v záujme vyriešenia vzniknutej situácie.

  11.6. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie: U Tesly 1825, 735 41 Petřvald u Karviné, adresa elektronickej pošty: canis@canis.cz, alebo na bezplatnej linke 800 887 777.


  REKLAMÁCIE

  ČLÁNOK 1: VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  1. Tento reklamačný poriadok má za účel upraviť práva a povinnosti oboch strán pri kúpnej zmluve spotrebného tovaru (ďalej len ako „tovar“), a to predovšetkým s ohľadom na uplatnenie práv kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len ako „reklamácia“).

  2. Predávajúcim je spoločnosť CANIS SAFETY a.s., IČ: 268 16 121, so sídlom Praha 9, Poděbradská 260/59, PSČ 198 00, Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 20708. Kupujúcim je subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

  3. Tento reklamačný poriadok sa uplatní v prípade, keď je druhá zmluvná strana spotrebiteľom podľa ustanovenia § 419 zákona č. 89/2012 Zb. V ostatných prípadoch sa tento reklamačný poriadok nevyužije a práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia iba príslušnou zmluvou a právnymi predpismi.

  4. Predávajúci je povinný vo svojich obchodoch (prevádzkach) zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovaním reklamácií, a to po celú prevádzkovú dobu.  ČLÁNOK 2: PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

  I.

  • 1. V prípade podstatného porušenia kúpnej zmluvy môže kupujúci požadovať dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané. Ak sa vada týka len určitej časti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu tejto súčasti. Pokiaľ nie je možné vec vymeniť a ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy. Podstatným porušením kúpnej zmluvy je také porušenie kúpnej zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzavretí zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, pokiaľ by toto porušenie predvídala; v ostatných prípadoch sa má za to, že porušenie podstatné nie je.

  • 2. V prípade, že by bol postup podľa predchádzajúceho odstavca – tj. výmena veci -neúmerný, predovšetkým ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má namiesto výmeny predávajúci právo na bezplatné odstránenie vady.

  • 3. V prípade, že kupujúci nemôže vec používať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo kvôli väčšiemu počtu vád, má právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti, alebo od zmluvy odstúpiť.

  • 4. V prípade, že kupujúci neuplatní právo na dodanie novej veci, výmenu súčasti, opravu veci, alebo neodstúpi od zmluvy, môže pri vzniku práva z vady požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny má i v prípade, že predávajúci nemôže dodať novú vec, vymeniť súčasť veci, vec opraviť, ako i v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy spôsobovalo kupujúcemu značné problémy; to platí za predpokladu, že kupujúci neuplatnil právo, ktoré by bolo s týmto postupom v rozpore.

  • 5. Dokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojho uváženia opravou veci alebo dodaním novej veci; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady.


  II.


  1. V prípade nepodstatného porušenia kúpnej zmluvy má kupujúci právo na opravu veci, alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

  2. Dokiaľ si kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojho uváženia opravou veci alebo dodaním novej veci; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady.

  3. Ak neodstráni predávajúci vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.  ČLÁNOK 3: UPLATNENIE PRÁV Z VÁD


  1. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vád, ktoré sa vyskytnú u spotrebného tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia.

  2. Ak neoznámi kupujúci predávajúcemu bez zbytočného odkladu potom, ako ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej pozornosti zistiť, stráca práva z vád. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, pokiaľ nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu potom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej pozornosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

  3. Predávajúci môže prípadne poskytnúť kupujúcemu zmluvnú záruku na akosť.

  4. Práva z vád spočívajúceho v odstúpení od zmluvy alebo v dodaní novej veci sa kupujúci nemôže domáhať, pokiaľ nemôže vec vrátiť v takom stave, v akom ju obdržal, okrem prípadov, že


   1. došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci,

   2. kupujúci použil vec ešte pred objavením vady,

   3. kupujúci nespôsobil nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave jednaním alebo opomenutím, alebo

   4. kupujúci predal vec ešte pred objavením vady, spotreboval ju alebo pozmenil vec pri obvyklom používaní; ak sa tak stalo sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitej veci prospech.


  1. Práva z vád sa nemôže kupujúci domáhať, pokiaľ vada vznikla po prevzatí tovaru, v prípade, že sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia tovaru, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. V tom prípade je na predávajúcom, aby dokázal, že tovar vadný nebol.

  2. Práva z vád sa kupujúci nemôže domáhať, pokiaľ vada vznikla nevhodným používaním tovaru, nešetrným zaobchádzaním alebo násilným mechanickým poškodením tovaru, nedodržaním pokynov stanovených výrobcom, distribútorom, neodborným zachádzaním, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar alebo vykonaním neoprávneného zásahu do tovaru či iných úprav bez súhlasu výrobcu.

  3. Práva z vád sa kupujúci taktiež nemôže domáhať u veci predávanej za nižšiu cenu ohľadom vady, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, a v prípade opotrebenia veci spôsobeného jej obvyklým používaním.

  4. Kupujúci nemá práva z vadného plnenia, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu.


  ČLÁNOK 4: POVINNOSTI KUPUJÚCEHO PRI REKLAMÁCII  1. Pri uplatnení reklamácie musí kupujúci doložiť k reklamovanému tovaru predovšetkým originál alebo kópiu vydaného predajného dokladu. Ak kupujúci nepredloží v okamihu reklamácie predajný doklad, je povinný preukázať bez dokladu svoje právo k reklamovanej veci, rovnako ako skutočnosť, že reklamovaný tovar bol zakúpený u predávajúceho a dátum, kedy k zakúpeniu tovaru, prípadne jeho prevzatiu došlo.

  2. Kupujúci je pri reklamácii povinný predávajúcemu oznámiť, aké právo z vady si zvolil. Toto rozhodnutie nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.

  3. Pri uplatnení reklamácie musí byť reklamovaný tovar čistý a hygienicky nezávadný. V opačnom prípade si predávajúci vyhradzuje právo tovar neprijať.  ČLÁNOK 5: VYBAVENIE REKLAMÁCIE


  1. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.

  2. O reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane vady bude vybavená bezu zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Opravený alebo vymenený tovar bude pripravený k osobnému vyzdvihnutiu najneskôr 30. deň odo dňa uplatnenia reklamácie v mieste jej uplatnenia, pokiaľ nebude medzi kupujúcim a predávajúcim dohodnuté inak.

  3. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požaduje. Predávajúci o vybavení reklamácie kupujúceho informuje, pokiaľ sa nedohodnú inak. Ďalej predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania. Pre prípad zamietnutej reklamácie predávajúci kupujúcemu vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia.

  4. Skladné a náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou: Pri nevyzdvihnutí reklamácie do 30 dní po termíne ukončenia opravy alebo pri nevyzdvihnutí tovaru v prípade neoprávnenej reklamácie, môže byť kupujúcemu účtované skladné vo výške 25,-Kč bez DPH za každý začatý kalendárny deň. Predajca je oprávnený tovar nevydať, dokiaľ nebude uhradená celá čiastka za opravu, prípadne skladné. V prípade, že táto čiastka prevyšuje aktuálnu predajnú cenu tovaru, je predajca oprávnený tovar predať a vzniknuté náklady takto pokryť.  ČLÁNOK 6: ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


  Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 23.7.2018 a v plnom rozsahu nahrádza všetky predchádzajúce znenia reklamačného poriadku.